Vrátenie a výmena tovaru

VRÁTENIE TOVARU

Nesadlo vám oblečenie? Nevadí, niekedy sa stane aj to. Výmena alebo vrátenie tovaru je u nás jednoduché.. Právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu máte do 14 dní od dátumu dodania tovaru.
 

Ak chcete tovar vrátiť, je potrebné vrátiť ho pred vypršaním obdobia 14 dní, na adresu skladu BabyBelly.sk:

Mgr. Zdenka Hofericová - Baby Belly
Muránska 1
04001 Košice

ktorá je takisto uvedená v návratke, ako doporučenú zásielku (nie však na dobierku); tovar musí byť v pôvodnom stave, v pôvodnom obale (aj porušenom), nepoužitý, nepoškodený s originálnymi visačkami, ktoré neboli z tovaru odstránené aj so všetkými dokumentami;

 1. Vyplnený formulár Návratky, ktorá je súčasťou zásielky
 2. Kópiu dokladu o zaplatení (Faktúra od BabyBelly.sk), ktorá Vám bola dodaná.

Vezmeme späť tovar, ktorý nie je používaný a spĺňa vyššie uvedené podmienky. Vrátime Vám zaplatenú sumu za tovar, vrátane poplatkov za doručenie zásielky najneskôr do 10 dní po obdržaní tovaru a potrebných dokladov. V prípade platby PLATBA VOPRED a DOBIERKA, cena zaplatená za objednávku Vám bude vrátena prevodom na bankový účet. V prípade platby cez Paypal, cena zaplatená za tovar Vám bude vrátena cez Paypal na účet, ktorý bol použitý pri kúpe tovaru. V prípade platby cez CARD PAY, cena zaplatená za tovar Vám bude vrátená späť na platobnú kartu. Náklady na vrátenie tovaru znáša odosielateľ. 

Použitý, neskoro vrátený, alebo neúplný tovar bude odmietnutý. Ak sa Vám nepodarí splniť vyššie uvedené povinnosti, nie sme povinní vrátiť zaplatenú sumu a tovar odošleme späť k Vám.

 

Záručná doba a podmienky

Na dodávaný tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, ktora začína plynúť v deň prevzatia tovaru. Deň prevzatia je vyznačený na doklade o doručení zásielky.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby tovaru, nevzťahuje sa na chyby vzniknuté bežným opotrebovaním, zanedbaním riadnej údržby, resp. nedodržaním zásad pre účelové používanie tovaru.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený na www.BabyBelly.sk a úplne zaplatený.

Všetky výrobky zakúpené na www.babybelly.sk sú dodávané spolu s návratkou a faktúrou, ktorá zároveň slúži ako záručný doklad.

Pri reklamácii je nutné zaslať výrobok na našu adresu čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení, vrátane fotokópie faktúry a stručného opisu vady tovaru.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 

Reklamácie

Babybelly.sk je zodpovedný za chybné výrobky a reklamácia musí byť vykonaná bezprostredne po zistení vady na výrobku. Záruku je možné použiť len na výrobky, ktoré majú chyby spôsobené výrobcom, dodávateľom, alebo Predávajúcim, na ktoré sa vzťahuje záruka a ktoré boli zakúpené na www.BabyBelly.sk. Viditeľné vady na novom tovare musíte reklamovať do 3 dní.

Ste povinný reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu, inak Vám zaniká právo na bezplatné odstránenie vady.

Pri reklamácii by ste mali postupovať takto:

 1. Musíte napísať reklamačný list, v ktorom opíšete vadu, ktorú chcete reklamovať
 2. Musíte zaslať tovar a jeho príslušenstvo ako riadne zabalenú, doporučenú a poistenú zásielku, spolu s reklamačným listom a kópiou faktúry na adresu prevádzky BabyBelly. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. 

Budeme Vás informovať e-mailom alebo telefonicky v prípade, že formulár nie je úplne vyplnený, alebo chýba kópia faktúry. Ak Vás nebudeme môcť zastihnúť do 7 dní od doručenia tohto formulára, sťažnosť bude zrušená a tovar bude vrátený späť na Vašu adresu uvedenú vo formulári na Vaše náklady.

Potvrdíme Vám príjem zásielky a posúdime oprávnenosť reklamácie do 2 pracovnych dní po prijatí zásielky, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania.

Budeme Vás informovať o stave Vašej sťažnosti e-mailom alebo telefonicky.

 

Nárok na uplatnenie záruky zaniká ak:

 • nepredložením kópie faktúry a doplnkov,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím 2-ročnej záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • nesprávnym zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami použitia a ošetrenia,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.

 

Pre viac informácií navštívte naše Obchodné podmienky.