Ochrana osobných údajov

Vitajte na Babybelly.sk internetovej stránke. Babybelly.sk internetová stránka chápe, že Vaša dôvera je naším najdôležitejším prínosom. Berieme ochranu a správne využívanie Vašich osobných údajov vážne. Táto Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na Babybelly.sk internetovú stránku. Slovo "Predávajúci" znamená Babybelly.sk internetová stránka a "kupujúci" znamená konkrétny užívateľ tejto internetovej stránky. Návštevou našej internetovej stránky súhlasíte s postupmi opísanými v týchto Ochranách osobných údajov.

 

Aké osobné údaje Predávajúci zbiera?

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 

Ako sa Predávajúci používa osobné údaje?

Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z.z., že Predávajúci spracuváva a uschováva jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho ako napríklad podmienky na uzavretie Kúpnej zmluvy, spracovania elektronických objednávok, realizáciu dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

 

Čo sú to cookies?

Cookie je časť informácie, ktorá je uložená na Vašom pevnom disku Vášho internetového prehliadača. Babybelly.sk internetová stránka používa cookies na sledovanie výrobkov vo Vašom nákupnom košíku, predchádzajúcich objednávkach. Väčšina prehliadačov je automaticky nastavená, aby prijímali cookies, ale môžete zmeniť nastavenie Vášho prehliadača tak, aby sa zabránilo automatickému prijatiu. Aj keď sa rozhodnete neakceptovať cookies, stále budete môcť nakupovať na Babybelly.sk internetovej stránke.

 

Delí sa Predávajúci s niektorými informáciami?

Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala. Predávajúci prehlasuje, že uvedené údaje Kupujúcim nebudú použité za účelom priameho marketingu Predávajúceho. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. 

 

Ako Kupujúci môže zmeniť osobné údaje?

Môžete sa Prihlásiť do svojho účtu, prehliadať a upraviť Profil užívateľa a Adresu.

 

BEZPEČNOSŤ

Používame AlphaSSL certifikát na ochranu všetkých informácií (e-maily, adresy, telefónne čísla, atď), poslané prostredníctvom nášho systému. Zariadenia, ktoré spracúvajú naše servery sú fyzicky zabezpečené na ochranu proti strate, zneužitiu alebo zmene všetkých údajov a informácií. Zaistené Pokladňa zabezpečuje, že Vaše informácie sú chránené, zatiaľ čo Vy ste prevedený do platobných systémov tretej strany. Paypal je používaný pre spracovanie kreditných kariet a preto my nedržíme žiadne informácie o kreditných kartách na našich serveroch. Pre viac informácií navštívte prosím nášu stránku Bezpečnosť a Súkromie.

 

Späť na začiatok