Obchodné podmienky


Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Práva a povinnosti predávajúceho
Práva a povinnosti kupujúceho
Elektronická objednávka
Storno elektronickej objednávky
Poučenie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy
Kúpna cena
Poštovné a poplatky
Dodacie podmienky
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
Záručná doba a podmienky
Reklamačný poriadok
Ochrana osobných údajov
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
Alternatívny spôsob riešenia sporov
Záverečné ustanovenia

 

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") definujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Mgr. Zdenka Hofericová - Babybelly, s miestom podnikania Pri hrádzi 4, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 46913777, zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Košice, č. ObU-KE-OZP1-2012/12105-2 DIČ: 1070864377, IČ pre DPH: SK1070864377 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúcim (ďalej len „Kupujúci") pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na internetovej stránke Predávajúceho www.babybelly.sk , dodaní a prevzatí tovaru, pri platbe za tovar, pri stornovaní objednávky, vrátení tovaru a pri reklamácii tovaru. Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: info@babybelly.sk
Telefón: +421 944 431 084
Poštová adresa: ul. Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky
Bankové spojenie: FIO Banka, a.s.
IBAN: 
SK8583300000002900890845

1.2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom E-obchodu na www.babybelly.sk

1.3. Tieto VOP vstupujú do platnosti odoslaním elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcemu, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke www.babybelly.sk Kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

1.5. Kupujúci: fyzická osoba ktorá si elektronicky objedná tovar predavajuceho prostredníctvom E-obchodu na www.babybelly.sk na základe týchto VOP.

1.6. Tovar: sortiment výrobkov ponúkaný na stránkach E-obchodu.

1.7. Elektronická Objednávka: odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na www.babybelly.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu. Odoslaním elektronickej objednávky vyjadruje Kupujúci súhlas s VOP.

1.8. Kúpna zmluva: Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia Elektronickej objednávky v systéme.

Späť na Začiatok

 

2. Práva a povinnosti predávajúceho

2.1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za objednaný tovar.

2.2. Predávajúci je povinný:
a. dodať Kupujúcemu objednaný tovar, množstvo, v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v čase prijatia Elektronickej objednávky;
b. kvalitne zabaliť tovar, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu počas prepravy ku Kupujúcemu;
c. zabezpečiť, aby dodaný tovar bol vyhovujúci predpisom a nariadeniam Slovenskej Republiky.

2.3. Predávajúci nezodpovedá za:
a. oneskorené dodanie tovaru a za škodu, ktorá bola zavinená chybne udanou adresou alebo nesprávnym vyplnenim registračného formulára Kupujúcim;
b.oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom;
c. poškodenie zásielky spôsobené počas prepravy;
d. za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

2.4. V prípade neprevzatia tovaru má Predávajúci nárok na uplatnenie náhrady vzniknutej škody.

Späť na Začiatok

 

3. Práva a povinnosti kupujúceho

3.1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní Elektronickej objednávky.

3.2. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný alebo zakúpený tovar;
b. zaplatiť za dodaný tovar za platobných podmienok platných v čase prijatia Elektronickej objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru;
c. nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho.

Späť na Začiatok

 

4. Elektronická objednávka

4.1. Podmienkou platnosti Elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

4.2. Prijatá Elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

4.3. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia Elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Elektronickej objednávke) obsah Elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah Elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu Elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu customerservice@babybelly.sk

4.4. Za podstatné náležitosti Elektronickej objednávky sa považujú:
a. Identifikácia Kupujúceho, t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt(telefón a e-mailová adresa);
b. Adresa miesta dodania tovaru;
c. Kód objednávaného tovaru alebo tiež jeho popis;
d. Množstvo objednávaného tovaru;
e. Celková cena za tovar a poštovné;
f. Spôsob dodania;
g. Spôsob platby.

4.5. Ak nebude Elektronická objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov Elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu alebo doplneniu. Elektronická objednávka sa považuje za úplnú okamihom doručenia údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich Elektronickú objednávku.

Späť na Začiatok

 

5. Storno elektronickej objednávky

5.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Elektronickú objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a. v prípade platby PLATBA VOPRED, ak Kupujúci nevykoná úhradu za objednaný tovar na účet Predávajúceho do 5 dní Elektronická objednávka bude zrušená Predávajúcim;
c. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Elektronickú objednávku, ak Elektronickú objednávku nebolo možné potvrdiť (chybné údaje Kupujúceho)

5.2. Kupujúci má právo stornovať Elektronickú objednávku do 2 hodín po odoslaní Elektronickej objednávky telefonicky na čísle +421 944 431 084 od Pondelka do Piatku v čase 10:00 – 16:00. Predávajúci potvrdí storno Elektronickej objednávky Kupujúcemu e-mailom. V prípade elektronických objednávok prijatých od Piatku 17:01 do Pondelka 8:59, Elektronické objednávky musia byť zrušené telefonicky v Pondelok do 10:00 ráno.

Späť na Začiatok

 

6. Poučenie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy

6.1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu
odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

6.2. Kupujúci odoslaním Elektronickej objednávky potvrdzuje Predávajúcemu, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

6.3. Oznámenie (vyplnené tlačivo „Odstúpenie od Kúpnej zmluvy“) Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave, nepoužitý, nepoškodený s originálnimi visačkami, ktoré neboli z tovaru odstránené aj so všetkými dokladmi, dokumentáciou (vyplnené tlačivo „Návratka“) a s originálnym dokladom o zaplatení (faktúra dodaná Predávajúcim) ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na adresu uvedenú Predávajúcim na Návratke, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, kam má Kupujúci tovar vrátiť. Tovar musí byť odoslaný ako doporučená a poistená zásielka, nie však na dobierku (táto nebude prevzatá). Tlačivo „Odstúpenie od Kúpnej zmluvy“ je umiestnené na konci týchto VOP.

6.4. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, ktorý nie je použitý, a spĺňa podmienky bodu 6.3. a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. V prípade platby PLATBY VOPRED cena zaplatená Kupujúcim za tovar bude vrátena prevodom na účet Kupujúceho. V prípade platby cez Paypal cena zaplatená Kupujúcim za tovar bude vrátena cez Paypal na účet Kupujúceho ktorý použil pri kúpe tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

6.5. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, Predávajúci má právo tento tovar odmietnuť a vrátiť Kupujúcemu predmetný tovar späť.

6.6. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 6.3. týchto VOP, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

Späť na Začiatok

 

7. Kúpna cena

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu tovaru (ďalej len "Kúpna cena") ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom www.babybelly.sk v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru platbou vopred alebo platbou platobnou kartou na účet Predávajucého.

7.2. Kúpna cena tovarov je uvedená vedľa vybraného tovaru a vždy sa uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

7.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) Kúpne ceny tovarov uvedené na www.babybelly.sk. Nové Kúpne ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.babybelly.sk. Takáto úprava Kúpnej ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.

7.4. V prípade, ak sa na www.babybelly.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Kupujúci môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť ak v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí,.

Späť na Začiatok

 

8. Poštovné a poplatky

8.1. Tovar je možné doručiť Kupujúcemu nasledovnými spôsobmi:
a. pri PLATBE VOPRED na účet Predávajúceho alebo pri PLATBE PLATOBNOU KARTOU Kupujúceho - poistený balík alebo list prostredníctvom Slovenskej pošty – 0,00 EUR dodanie najneskôr tretí pracovný deň po dni podania tovaru Predávajúcim;
b. pri PLATBE VOPRED na účet Predávajúceho alebo pri PLATBE PLATOBNOU KARTOU Kupujúceho - expresnou zásielkou prostredníctvom DHL PARCEL dodanie nasledujúci deň po dni odovzdania tovaru Predávajúcim.
c. pri PLATBE DOBIERKOU platbou celej sumy tovaru Slovenskej pošte pri preberaní zásielky.

8.2. Tovar je zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

8.3. Kupujúci obdrží spolu s tovarom faktúru, ktorá slúži súčasne ako záručný list.

8.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru a poškodenie zásielky spôsobené kurierskou službou resp. poštou.

Späť na Začiatok

 

9. Platobné podmienky

9.1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
a. PLATBA VOPRED: Kupujúcemu je zaslaný tovar kuriérskou službou alebo poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet BABY BELLY
Číslo účtu: FIO banka a.s. SK8583300000002900890845
Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky
Elektronická objednávka je zrušená Predávajúcim ak Kupujúci neuhradí celú sumu za tovar a poštovné do 5 dní;
b.PLATBA CEZ PAYPAL: Predávajúci zabezpečuje službu v spolupráci s Paypal ako Elektronické Peniaze a platby Kreditnou /Debetnou kartou.

c. PLATBA NA DOBIERKU: Predávajúci zašle tovar 24 hodín po obdržaní elektronickej objednávky a Kupujúci zaplatí celú sumu tovaru pri preberaní zásielky od Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou Slovenskej pošty.

Späť na Začiatok

 

10. Dodacie podmienky

10.1. Tovar ponukaný na www.babybelly.sk je na sklade a je expedovaný do dvoch pracovných dní po potvrdení elektronickej objednávky Predávajúcim a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Pri PLATBE VOPRED ponukaný tovar je expedovaný do dvoch pracovných dní po uhradení a pripísaní celej sumy za tovar a poštovného na účet Predávajúceho a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke.

10.2. Status elektronickej objednávky si môže Kupujúci skontrolovať po prihlásení sa v systéme (platí len pre registrovaných Kupujúcich).

10.3. Kupujúcemu je zaslaný tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo expresnou zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve je povinná predložiť pošte alebo kuriérovi originál alebo kópiu Kúpnej zmluvy, doklad o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

10.4. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii elektronickej objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

10.5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade porušenia obalu a poškodenia tovaru doporučujeme tovar neprevziať, na mieste spísať záznam a súčasne informovať predávajúceho e-mailom na info@babybelly.sk alebo telefonicky na čísle 0944 431 084. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

10.6.Tovar dodáva Predávajúci na území Slovenskej republiky, Čiech a Európe.

Späť na Začiatok

 

11. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

11.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením Kúpnej ceny.

11.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

Späť na Začiatok

 

12. Záručná doba a podmienky

12.1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim. Deň prevzatia je vyznačený na doklade o doručení zásielky.

12.2. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby tovaru, nevzťahuje sa na chyby vzniknuté bežným opotrebovaním, zanedbaním riadnej údržby, resp. nedodržaním zásad pre účelové používanie tovaru.

12.3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

12.4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

12.5. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

12.6. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane fotokópie faktúry a reklamačného formulára (umiestneného na konci týchto VOP).

12.7. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. Každá reklamácia bude postúpená výrobcovi reklamovaného produktu. Pokiaľ Kupujúceho reklamácia bude vyhodnotená ako neoprávnená, tovar bude poslaný naspäť Kupujúcemu.

12.8.Podrobnosti a postup pri uplatňovaní reklamácie tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na www.babybelly.sk.

Späť na Začiatok

 

13. Reklamačný poriadok

13.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť po zistení vady na tovare u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

13.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme E-obchodu na internetovej stránke www.babybelly.sk.

13.3. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Viditeľné vady na novom tovare reklamuje Kupujúci do 3 dní.

13.4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

13.5. Pri uplatnení reklamácie postupuje Kupujúci nasledovne:
a. Kupujúci je povinný vyplnit tlačivo REKLAMAČNÝ FORMULÁR (umiestnený na konci týchto VOP);
b. Kupujúci je povinný zaslať tovar a doplnky spolu s reklamačným formulárom a kópiou faktúry na adresu sídla Predávajúceho (riadne zabalená, doporučená a poistená zásielka). Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim;
c. ak formulár nie je kompletne vyplnený alebo chýba kópia faktúry, Predávajúci vyzve e-mailom prípadne telefonicky Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo zaslatie nepriloženej kópie faktúry. 
d. ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia formulára Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie a tovar bude vrátený späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári;
e. ak spolu s vyplneným formulárom a s kópiou faktúry nie je priložený tovar a/alebo doplnky, ktorý je predmetom reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
f. ak je formulár kompletne vyplnený, kópia faktúry, tovar a doplnky priložené, Predávajúci potvrdí Kupujúcemu príjem zásielky a posúdi oprávnenosť reklamácie do 2 pracovnych dní po prijatí zásielky, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania;
g. v prípade, že Predávajúci rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, Predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru Kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá Predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša Kupujúci všetky náklady Predávajúceho, znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi Kupujúcim, Predávajúcim a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie Predávajúcim, znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie Kupujúcemu na účet určený Predávajúcim alebo v hotovosti;
g. o uznaní resp. neuznaní reklamácie Predávajúci upovedomí Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

13.6. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

13.7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania Kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

13.8. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za rovnaký nový príp. za iný tovar po dohode s kupujúcim.

13.9. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
a. nepredložením kópie faktúry a doplnkov;
b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;
c. uplynutím 2-ročnej záručnej doby tovaru;
d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim;
e. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;
f. nesprávnym zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
g. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami použitia a ošetrenia;
h. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;
i. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.

13.10.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. odovzdaním opraveného tovaru;
b. výmenou tovaru;
c. vrátením Kúpnej ceny tovaru;
d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru;
e. písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia;
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Späť na Začiatok

 

14. Ochrana osobných údajov

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

14.2. Pri spracovaní osobných údajov postupuje Predávajúci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie. Predávajúci spracuváva a uschováva osobné údaje kupujúceho vo všetkých svojich informačných systémoch, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho ako napríklad podmienky na uzavretie Kúpnej zmluvy, spracovania elektronických objednávok, realizáciu dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

14.3. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

14.4. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

14.5. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

14.6. Predávajúci prehlasuje, že uvedené údaje Kupujúcim nebudú použité za účelom priameho marketingu Predávajúceho.

14.7. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

14.8. Predávajúci používa AlphaSSL certifikát na ochranu všetkých informácií (e-maily, adresy, telefónne čísla, atď), poslaných prostredníctvom systému Predávajúceho. Zariadenia, ktoré spracúvajú servery Predávajúceho sú fyzicky zabezpečené na ochranu proti strate, zneužitiu alebo zmene všetkých údajov a informácií. Zaistená Pokladňa zabezpečuje, že Vaše informácie sú chránené, zatiaľ čo Vy ste prevedený do platobných systémov tretej strany. Paypal je používaný pre spracovanie kreditných kariet a preto Predávajúci nedrží žiadne informácie o kreditných kartách na ich serveroch.

Späť na Začiatok

 

15. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

15.1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

15.2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej staroslivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

15.3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 16.2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

15.4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Späť na Začiatok

 

16. Alternatívny spôsob riešenia sporov

16.1. 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@babybelly.sk

Informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Späť na Začiatok

 

17. Záverečné ustanovenia

17.1. Pri nákupe tovaru na www.babybelly.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

17.2.Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.babybelly.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

17.3.Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.babybelly.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

17.4.Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo www.babybelly.sk.

17.5.Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.babybelly.sk.

17.6.Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.babybelly.sk.

17.7.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

16.8.Odoslaním Elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

 https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf

Späť na Začiatok